ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (3)

ដំណើរការផលិត

រោងចក្រ (1)